Narodna radinost online dating

Rated 4.34/5 based on 846 customer reviews

Količina sirovog mleka koje proizvođač može da preradi u domaćinstvu, kao i mesto obavljanja delatnosti i područje prodaje proizvoda od sirovog mleka, dati su u tabeli 2.U objektu za U objektu za preradu mleka preduzimaju se sve mere da se spreči ili smanji rizik od kontaminacije iz okoline, a tokom rada moraju da se primenjuju odgovorajući postupci, kako bi se sprečila unakrsna kontaminacija.Proizvođač koji prodaje zaklanu ribu, uključujući iskrvarenje, uklanjanje glave, vađenje unutrašnjih organa (evisceracija), odstranjivanje peraja i/ili hlađenje i umotavanje za transport, obezbeđuje da se: krajnje potrošače, odnosno maloprodajne objekte koji direktno snabdevaju krajnje potrošače, proizvođač vrši u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje službena kontrola i promet odstreljene divljači.Proizvođač koji direktno snabdeva malim količinama trupova sitne divljači krajnje potrošače, odnosno maloprodajne objekte koji direktno snabdevaju krajnje potrošače, obezbeđuje da se: Izuzev evisceracije, nije dozvoljena druga obrada trupa, odnosno skidanje kože ili čerupanje perja od strane proizvođača pre isporuke krajnjem potrošaču ili maloprodajnom objektu.ovog člana, može da proizvodi i stavlja u promet, kao i mesto obavljanja delatnosti, područje i mesto direktne prodaje, dati su u tabeli 3.U pogledu uslova higijene objekat za klanje živine i lagomorfa na gazdinstvu treba da ima: 2) prostoriju za vađenje unutrašnjih organa (evisceracija) živine i lagomorfa, odnosno ako je prostorija iz tačke 1) ovog člana dovoljne veličine, odnosno postoji dovoljna prostorna ili fizička odvojenost, kao i ako se primenjuju procedure koje obezbeđuju da se meso/trup neće kontaminirati, evisceracija može da se vrši i u prostoriji iz tačke 1) ovog člana; Rukovanje, način skladištenja i organizacija uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu namenjeni za ishranu ljudi ne smeju da ugrožavaju higijenu i bezbednost hrane.Uslovi higijene objekta za preradu mesa na gazdinstvu na gazdinstvu može da preradi samo meso dobijeno od životinja uzgojenih na mestu gazdinstva i zaklanih u odobrenom objektu za klanje životinja. ovog člana obezbeđuje da aktivnosti u stambenom delu gazdinstva ne ugrožavaju uslove higijene i bezbednost proizvoda u proizvodnji i prometu hrane.Količina gotovih proizvoda od mesa, koje subjekt iz stava 1.

Samo sirovo mleko od dve uzastopne muže, odnosno sirovo mleko koje je dobijeno od muže u toku 24 sata može da se meša.U objektu za , koji se nalazi na gazdinstvu, mali subjekt u poslovanju hranom može da obavlja delatnost klanja živine i lagomorfa samo ako su uzgajani na tom gazdinstvu.Količine živine i lagomorfa koje subjekt iz stava 1.Na mestu obavljanja delatnosti, odnosno u objektu u kojem se proizvodi sirovo mleko za pranje i dezinfekciju opreme koja dolazi u kontakt sa sirovim mlekom, koristi se voda kvaliteta vode za piće.Sirovo mleko može da se prodaje krajnjem potrošaču najduže u roku od 24 sata, ako se odmah posle muže ohladi i čuva na temperaturi najviše do 4 stepena.

Leave a Reply